De essentie van kwaliteit van onze leefomgeving

De Habitat Agenda benadrukt de samenhang tussen een goede woonomgeving en andere aspecten die de kwaliteit van het bestaan bepalen, zoals gezondheid, economie, duurzame ontwikkeling, goed (lokaal) bestuur, veiligheid en maatschappelijke deelname van iedereen.

In aansluiting op actuele vraagstukken of onderwerpen die op de internationale agenda staan (b.v. Verenigde Naties, Europese Unie), belicht het Habitat Platform telkens speciale thema’s vanuit het habitat perspectief. Daarbij wordt ingegaan op de betekenis van de kwaliteit van de leefomgeving voor het betreffende onderwerp. Het Habitat Platform biedt op deze wijze een bredere kijk op de onderwerpen die van belang zijn voor onze partnerorganisaties.

Dit gebeurt door het verzamelen van instrumenten en goede praktijkvoorbeelden, het organiseren van een seminar of workshop en het uitbrengen van publicaties.

Wonen en gezondheid

De betekenis van een goede huisvesting, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor de volksgezondheid werd in Europa in de tweede helft van de 19e eeuw duidelijk. In Nederland leidde dit tot de Woningwet uit 1901, die een grote rol speelde bij het succesvol bestrijden van ziekten als cholera, pest, tyfus en tuberculose. In Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn veel van de gezondheidsproblemen die bij ons aanleiding gaven tot de woningwet nog steeds aan de orde van de dag. Het merendeel van de ziekten in deze landen kan voorkomen worden door verbetering van de habitat.

Wonen en economie

Steden worden wereldwijd beschouwd als motor van economische ontwikkeling en als marktplaats en innovatiecentrum voor het platteland. Tegelijkertijd leeft één derde van de stedelijke bevolking in ontwikkelingslanden in extreme armoede. Het bevorderen van locale economische ontwikkeling is een belangrijke strategie om de leefomstandigheden van de mensen in krottenwijken te verbeteren. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de woonomgeving ook medebepalend voor de groeimogelijkheden van het locale bedrijfsleven.

Water, sanitatie en habitat

Om de leefomstandigheden van mensen in krottenwijken en op het platteland in het komende decennium aanzienlijk te kunnen verbeteren is een geïntegreerde aanpak op het gebied van water, sanitatie en habitat nodig. Verbeteringen op het gebied van drinkwater en sanitaire voorzieningen zijn veel effectiever wanneer human settlements-aspecten, zoals toegang tot grond en bewonersparticipatie, worden meegnomen. Dit is een belangrijke conclusie van de UN Commission on Sustainable Development tijdens de CSD 13, in april 2005.

Energie en duurzame leefomgeving

De beschikbaarheid van energie is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van duurzame ontwikkeling. Twee miljard mensen, met name in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben op dit moment nog geen toegang tot moderne vormen van energievoorziening. Op andere plaatsen, bijvoorbeeld in de hoogbouwflats in Midden- en Oost Europa, gaat veel energie verloren door gebrekkige isolatie en constructie. Het Habitat Platform besteedt in de komende jaren speciale aandacht aan het thema Energie en duurzame leefomgeving. Het is daarom goed om te zien dat steeds meer duurzame manieren ontstaan om onze leefomgeving in te richten. Voorbeelden zoals duurzaam straatmeubilair en meer zonnepanelen in het straatbeeld dragen hier aan bij.

Bericht auteur: Redactie Energie Channel